МОВОЛЮБАМ

 

http://l-ponomar.com/pryklady_omonimiw_mizmovni_omonimy/ 

http://l-ponomar.com/mizhmovni-omonimy-chy-falshyvi-druzi-ne-lyshe-perekladacha/

http://l-ponomar.com/mizhmovni-omonimy-pryklady-z-riznyh-mov/