МОВОЛЮБАМ

 

http://l-ponomar.com/kultura-movy-medychni-terminy-u-nashomu-vzhytku/

http://l-ponomar.com/kultura-movy-medychni-terminy-v-nashomu-vzhytku-chastyna-druga/