МОВОЛЮБАМ

 

http://l-ponomar.com/tavtologiya-yak-vada-tekstu/