МОВОЛЮБАМ

 

ПО

http://l-ponomar.com/kultura-movy-vzhyvannya-pryjmennyka-po-krok-tretij/